>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
      หน้า
  บทความวิชาการ    
  กระบวนการความสนใจและการประยุกต์สำหรับการวิจัยทางวิทยาการปัญญา
      ปรัชญา แก้วแก่น
 
1
  บทความวิจัย    
  การประยุกต์ทฤษฎีนิวโรบิคส์ เอ็กเซอร์ไซส์ ในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกสมองสำหรับฟื้นฟูความจำ
ในผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น
11
       วรากร เกรียงไกรศักดา และ เสรี ชัดแช้ม    
  อิทธิพลของตัวแปรกำกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอชวัน เอ็นวัน  
26
       ศิตา พลีจันทร์ พูลพงศ์ สุขสว่าง และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล    
  การพัฒนาวิธีการกำหนดคะแนนจุดตัดเพื่อตัดสินความรอบรู้  
38
      ประภัสสร วงษ์ดี สำราญ มีแจ้ง รัตนะ บัวสนธ์ และ ปกรณ์ ประจัญบาน    
  การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับ
ครูระดับมัธยมศึกษา 
56
        นันทิมา นาคาพงศ์ สำราญ มีแจ้ง อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และ สายฝน วิบูลรังสรรค    
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความเครียดในการปฏิบัติงานของครูและการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู
ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานครู 

67
      พิเชษฐ พุ่มแจ้ง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ พูลพงศ์ สุขสว่าง    
  ผลการศึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีทางเลือกต่อสมดุลในชีวิตและการทำงานของพนักงานบริษัท
80
        พัชรรินทร์ นิพันธานนท์ และ วรากร ทรัพย์วิระปกรณ    
   การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

91
        ศศิธร บัวทอง สุวพร เซ็มเฮง สุนันท์ ศลโกสุม และ คมศร วงษ์รักษา    
     
           
     
            
 
 

บทวิจารณ์หนังสือ
     Review of Robert J. Gregory. (2011). Psychological Testing:History, Principles, and
     Applications, Sixth Edition.

                สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

107
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย