>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
 
 
สารบัญ
       
  บทความวิจัย  
หน้า
  ผลของการฟังดนตรีไทยเดิมที่พึงพอใจต่อการเพิ่มศักยภาพความจำขณะคิดในผู้สูงอายุ:การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
      อัญชนา จุลศิริ และ เสรี ชัดแช้ม
 
1
  การเพิ่มการเลือกสนใจภาพและเสียงของนักเรียนด้วยการออกกำลังกายแบบผสานกายจิตด้วยไม้พลอง:
การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
19
 

   พนิดา วิมานรัตน์ และ สุชาดา กรเพชรปาณี

 
 

ผลของการฟังเสียงสวดมนต์ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบชี่กงต่อการเพิ่มความผาสุก
ทางจิตวิญญาณและลดความปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

33
 

    เพชรรัตน์ เจิมรอด และ เสรี ชัดแช้ม

 
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

45
 

     Lanorlin Phongsavath และ สุชาดา กรเพชรปาณี และ พูลพงศ์ สุขสว่าง

 
 

พฤติกรรมคิดก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงานเทศบาลตำบลในจังหวัดชลบุรี: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

56
 

    จุฑาทิพย์ เจริญรื่น ภัทราวดี มากมี และ สุชาดา กรเพชรปาณี

 
 

การตรวจสอบตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาของการรับรู้ความเสี่ยงจากการสูบบุหรี่ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

67
 

   วาสนา ทูลเกล้า พูลพงศ์ สุขสว่าง และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล

 
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

79
 

     ประภาพร ดอกไม้ สุชาดา กรเพชรปาณี และ สมสิทธิ์ จิตรสถาพร

 
 

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

89
      ปิยพร วิเศษนคร ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ และ เสรี ชัดแช้ม  
     
  ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับความเหนื่อยล้าในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต
102
      พัสกร แนวประณีต พูลพงศ์ สุขสว่าง และ สุชาดา กรเพชรปาณี  
     
  A Study of Using Picture Associate English Vocabulary Learning with Physical Activity
112
       Fengqin Liu, Suchada Kornpetpanee, and Remo Job  
 
 

บทวิจารณ์หนังสือ
     
Review of Robert J. Gregory. (2011). Psychological Testing: History, Principles, and Applications, Sixth Edition
             สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

 

124
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย