>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
 
สารบัญ
       
  บทความวิจัย  
หน้า
  ศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์แสดงผลของการจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อการจ าความสัมพันธ์
คู่ใบหน้ากับชื่อในผู้สูงอาย

     จุไรรัตน์ ดวงจันทร์ และ เสรี ชัดแช้ม
 
1
  การพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในราชอาณาจักรกัมพูชา
16
 

     Pheary Tan ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์ และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุลี

   
 

อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวกของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

28
 

      อภิญญา หรูสกุล สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ สุชาดา กรเพชรปาณ้ม

   
 

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

40
 

     ศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์ ประวิต เอราวรรณ์ และ มนูญ ศิวารมย์

   
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนที่มีอิทธิผลต่อความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5

53
 

     ชุติกาญจน์ นามศรี ประเสริฐ เรือนนะการ และ เชาว์ อินใย

   
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

63
 

     อรวรรณ บุญบ ารุง สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ กนก พานทองุล

   
 

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้ความสามารถของตนเองและเมต้าคอกนิชันส่งผลต่อความคาดหวัง
ในความสามารถของตนและผลของการกระท าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

75
 

      ญาณิกา ลาประวัติ พูลพงศ์ สุขสว่าง และ กนก พานทอง

   
 

ผลของการฝึกจ าด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างมีความหมายร่วมกับการตอกย้ าความจ าต่อความสามารถจำคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

86
        ศรัชฌา กาญจนสิงห์ และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล    
     
  กลยุทธ์ในการหาข้อมูลข่าวสารเพื่อลดความลังเลหรือความไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ที่ห่างไกล
97
      ปริยา รินรัตนากร  
     
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย