>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
 
สารบัญ
       
  บทความวิจัย  
หน้า
 

การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเป้าหมายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนสำหรับชั้นเรียนวิชาศึกษาทั่วไป วิธีการเรียนรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

 
1
 

     ชนัตถ์ พูนเดช

 
 

แนวทางการสร้างมาตรฐานรับรองคุณภาพการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ

15
 

       ทักษญา สง่าโยธิน  และ บรรพต วิรุณราช

   
 

ประสิทธิผลการจัดการความรู้กับความสำเร็จขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

28
 

     พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ

 

   
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชาวอาข่า กรณีศึกษา หมู่บ้านอาข่าป่ากล้วย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

43
 

         ภัทรพันธ์ เสริมสวัสดิ์ศรี

 

   
 

ผลกระทบกลยุทธ์แบรนด์นายจ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

55
 

         สุมิตรา จิระวุฒินันท์

   
 

การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการเสริมสร้างศักยภาพการนำทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด
์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทสินค้าศิลปหัตถกรรม

69
 

         สหภาพ พ่อค้าทอง

   
 

การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ด้วยรูปแบบสมการโครงสร้าง

78
 

      ดนัย บวรเกียรติกุล  เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์  กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ และ อิทธิพล ราศีเกรียงไกร

   
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : การวิเคราะห์เส้นทางแบบกลุ่มพหุ

88
         มนัสวี ธนะปัด  วิไลลักษณ์ ลังกา และ อรอุมา เจริญสุข    
     
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย