>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
   
 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษา วิธีวิทยาการวิจัย การวัดผลประยุกต์ การประเมินทางการศึกษา สถิติสำหรับการวิจัย เทคโนโลยีสำหรับการวิจัย และ วิทยาการปัญญา 

  2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
  3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
   
  ที่ปรึกษา
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
   
ศาสตราจารย์ ดร. รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
   
กำหนดการพิมพ์  

วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)

 

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  
   
   
   
  การตีพิมพ์บทความ
  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind  peer review) แล้ว
   
  เจ้าของ
  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
   
  สำนักงาน 
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635

   
   
  Website
  http://www.rmcs.buu.ac.th
   
 
   
  บทบรรณาธิการ
                 การวิจัยทางด้านการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (Computerized Adaptive Testing:
  CAT) เกี่ยวกับ Non – cognitive domain ในประเทศไทย ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นศึกษาค้นคว้า ผู้สนใจสามารถ
  ติดตามได้ จากวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาฉบับนี้ ในบทความวิจัยเรื่อง การพัฒนา
  โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับมาตรวัดความสุขของคนไทย
                 บทความวิจัยในฉบับยังคงมีความหลากหลายด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา
  มีบทความที่น่าสนใจเช่น การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลวินิจฉัยเชิงจำแนกในการ
  วินิจฉัยทักษะความสามารถทางพุทธิปัญญา การวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ
  องค์กรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา
  บุคคลด้วยเทคนิควิธีการให้คำปรึกษาใหม่ ๆ อีกหลายเรื่อง จึงคาดว่าผู้อ่านน่าจะได้ความรู้ที่หลากหลาย
  และมุมมองที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
                  ในอดีตวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ตามปีงบประมาณ
  กองบรรณาธิการ พิจารณาว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ปีที่ 13) เป็นต้นไป จะเปลี่ยนเป็นตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ
  ตามปีปฏิทิน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม
  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนำไปอ้างอิงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
   
   
 

                                                                                                               เสรี ชัดแช้ม

                                                                                                                 บรรณาธิการ
   
 
   
  บทความวิจัย  
หน้า
       
 

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สําหรับมาตรวัดความสุขของคนไทย
    สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์   เสรี ชัดแช้ม และ ม.ร.ว. สมพร สุทัศน

   

 
1
 

ผลการปรึกษารายบุคคลทฤษฎีการปรึกษาเน้นทางออกระยะสั้นต่อการกํากับอารมณ์ของมารดาวัยรุ่น

18
 

     ฐานิดาวัล์คุ วันทนียกุล และ เพ็ญนภา กุลนภาดล

   
 

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลวินิจฉัยเชิงจําแนกในการวินิจฉัยทักษะความสามารถ
ทางพุทธิปัญญา

27
 

       สุมาลี มีสกุล องอาจ นัยพัฒน์ ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต และ สุวิมล กฤชคฤหาสนา

   
 

ผลการปรึกษาทฤษฎีเล่าเรื่องต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่นชายที่มาจากครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว

38
 

       ชนินาฎ วัฒนา และ เพ็ญนภา กุลนภาดล

   
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

53
 

      ประภา สมาคม

   
 

ผลการปรึกษาทฤษฎีโครงสร้างครอบครัวต่อการดําเนินชีวิตของนักเรียนวัยรุ่น

67
 

       นันทิรา สีเขียว และ เพ็ญนภา กุลนภาดล

   
 

การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออก

79
 

       ณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์    เจริญ วรากร ทรัพย์ วิระปกรณ์ และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ

   
     
 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพองค์กรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

94
        สิทธิชัย เวศสุวรรณ  
     
 

ผลการปรึกษากลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมต่อการติดการใช้งานเฟซบุ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

108
         กุลวดี ตนะทิพย์ และ เพ็ญนภา กุลนภาดล