>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
   
  วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
       3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
   
  ที่ปรึกษา
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
กำหนดการพิมพ์  
วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
   
การตีพิมพ์บทความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) แล้ว
   
  เจ้าของ        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สำนักงาน     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
                     ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                     โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484

                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635

Website :  http://www.rmcs.buu.ac.th

 
   
   
  บทบรรณาธิการ
   
             ปีนี้เป็นปีเริ่มเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวงการศึกษาบ้านเราได้พยายามปรับคุณภาพ
  การศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาเซียน วารสาร “วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
  (Research Methodology & Cognitive Science)”ก็ได้ปรับคุณภาพวารสารฯ ให้พร้อมเข้าสู่ฐานข้อมูล
  ASEAN Citation Index (ACI) เช่นกัน
            บทความวิจัยในฉบับนี้มีเนื้อหาวิชาที่หลากหลายเกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาตามวัตถุประสงค์
  ของวารสารฯ ที่เน้นเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science)และด้าน
  พหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) มีหลายบทความน่าสนใจ เช่น การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ
  แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NETการประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์เพื่อ
  ประเมินการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
  เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจิตและ
  การปรึกษาบุคคลที่สาม การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  โดยใช้ตัวแบบการตอบสนองเชิงสุ่มแบบปรับใหม่ และ Effects of context words and
  pictures on bilinguals’ concept selection: A study of language speech production task in the Khmer-English
  bilinguals นอกจากนี้ยังมีบทความปริทัศน์ (Review article) ที่ทบทวนความก้าวหน้าทางวิชาการ
  เรื่อง “กรอบความคิดเติบโต: แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์” อีกด้วย
            วารสารฯ ตั้งแต่ปีที่ 14 (พ.ศ. 2559) นี้เป็นต้นไป กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ปรับวัตถุประสงค์
  ของวารสารฯ ข้อ 1 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยระบุสาขาวิชาตามแนวทางการจัดสาขาวิชาของวารสาร
  ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)
  และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเจ้าของวารสารฯ เป็นดังนี้ “เพื่อเผยแพร่ผลงาน
  วิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษ
  สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
   
                                                                                                            เสรี ชัดแช้ม
                                                                                                            บรรณาธิการ
   
 

                                                                            สารบัญ
   
       
  บทความปริทัศน์     REVIEW ARTICLE   หน้า
  กรอบความคิดเติบโต: แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     ชนิตา รุ่งเรื่อง และ เสรี ชัดแช้ม
  1
 

Growth mindset: New approach of human potential development
     Chanita Rungrueng and Seree Chadcham

 
       
 
   
  บทความวิจัย    RESEARCH ARTICLES  
       
  การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดสอบ O-NET
   สุชาดา กรเพชรปาณี ปิยะทิพย์ ตินวร และ โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์
  14
 

Development of a computerized adaptive testing program for O-NET
     Suchada Kornpetpanee, Piyathip Tinnaworn, and Soros Sukhanonsawat

   
 
   
 

รูปแบบภาวะผู้นำ พฤติกรรมการเมืองในองค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี

32
        ไวพจน์ กุลาชัย    
 

Leadership styles, political behaviors, and organizational loyalty of police officers of Chon Buri provincial police
      Waiphot Kulachai

   
 
   
  การประยุกต์ทฤษฎีระบบเกรย์เพื่อประเมินการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
  44
        ประสพชัย พสุนนท์ สุดา ตระการเถลิงศักดิ์ และ วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์    
 

Application of Grey system theory to evaluate performance in savings and credit cooperatives of higher education institutions in Bangkok
       Prasopchai Pasunon, Suda Tragantalerngsak, and Walailak Atthirawong

   
 

    

   
 
 
  เหยื่อการรังแกผ่านโลกไซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการปรึกษา
บุคคลที่สาม
59
         อมรทิพย์ อมราภิบาล  
 

Cyber-bullying victimization among youths: Risk factor, mental health impacts
and reporting to the third person
        Amornthip Amaraphibal

   
 


  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพฤติกรรมเอื้อต่อสังคมของวัยรุ่นในจังหวัดสระแก้ว   74
         รัตนา มณีสุขเกษม และ พูลพงศ์ สุขสว่าง    
 

A causal relationship model of prosocial behavior among adolescents
in Sa-Kaeo province

       Rattana Maneesukkasem and Poonpong Suksawang

   
 

       

   
 
 
  ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบูรี
87
 

      พรรษา เอกพรประสิทธิ์

 

Effects of activity model to encourage public mind among undergraduate students of King Mongkut’s University of Technology Thonburi
      Punsa  Ekpornprasit

   
 


 
   
  การสำรวจพฤติกรรมเชิงปกปิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้ตัวแบบการตอบสนอง
เชิงสุ่มแบบปรับใหม่
  100
        สุดคนึง ณ ระนอง และ สุชาดา กรเพชรปาณี    
 

A survey of sensitive behavior of upper secondary school students using modified randomized response model
       Sutkanung Na Ranong and Suchada Kornpetpanee

   
       
 
   
  ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฏหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชา ในเขตจังหวัดจันทบุรี:
การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
  115
        ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ และ ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย    
 

Impacts and legal resolution measures concerning Cambodian immigrant workers of Chanthaburi province: A comparative study of legal measures between pre and post promulgation of National Council for Peace and Order Policy
       Chaiyon Praditsil and Thitirat Itthimechai

   
       
 
   
  Effect of context words and pictures on bilinguals' concept selection: A study of language speech production task in the Khmer-English bilinguals   135
      Soksan Dam and Suchada Kornpetpanee