>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
   
 
 
   
  วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
       3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
   
  ที่ปรึกษา
 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
กำหนดการพิมพ์  
วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
   
การตีพิมพ์บทความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) แล้ว
   
  เจ้าของ        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สำนักงาน     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
                     ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                     โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484

                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635

 

 
   
   
  บทบรรณาธิการ
   
   
        วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research Methodology & Cognitive Science: RMCS) เป็น
วารสารฯ ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) จัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1 อยู่ในฐานข้อมูล TCI (http://tci.trf.or.th) ผู้เขียนสามารถส่งบทความออนไลน์ผ่านระบบ ThaiJO
โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS ได้
      บทความวิจัยในฉบับนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา ตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ
ที่เน้นเผยแพร่ ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชา
(Multidisciplinary) ประกอบด้วย ศาสตร์ด้านการศึกษา จิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และ ปรัชญา ที่ศึกษาหน้าที่ของสมองเกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญา
(Cognitive process) จากหลากหลายมุมมองของ ศาสตร์ต่าง ๆ วารสารฯ จึงนำเสนอบทความวิจัย
ทางด้านจิตวิทยาทางปัญญา (Cognitive Psychology) การศึกษากับ
ระบบประสาท (Neuro-education) ประสาทวิทยาศาสตร์กับการเรียนรู้ (Neuroscience and Learning)
จิตวิทยาระบบประสาท (Neuropsychology) สรีรวิทยาระบบประสาท (Neurophysiology)
และการศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram study:EEG) เช่นเรื่องการเพิ่มความใส่ใจของ
นักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกการเคลื่อนไหวของตาแบบติดตามวัตถุ:
การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจอีก เช่น
เรื่องกลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์
ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์ และเรื่องการพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
โดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวารสารฯ
ฉบับนี้ยังมีบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing, Second Edition. ฉบับปี ค.ศ. 2013 แต่งโดย William C. Compton and Edward Hoffman อีกด้วย
       วารสารฯ ตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป (ปีที่ 14 ฉบับที่ 2) กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ปรับราคา
จำหน่ายจากเล่มละ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นเล่มละ 150 บาท
เนื่องจากได้ปรับรูปแบบการพิมพ์ใหม่ ให้เป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเรียง
พิมพ์และจัดพิมพ์เพิ่มขึ้น
   
   
   
                                                                                                            เสรี ชัดแช้ม
                                                                                                            บรรณาธิการ
   
 

    สารบัญ
   
 

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES)

   
      หน้า
  การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนจ่านาวิกโยธินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกการเคลื่อนไหว
ของตาแบบติดตามวัตถุ: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์
  1-18
  ดุสิต โพธิ์พันธุ์, เสรี ชัดแช้ม  
       
  การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตาม ดวงตา
สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
  19-31
  ธงชัย จินาพันธ์, สุชาดา กรเพชรปาณี  
       
  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของบัณฑิต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
  32-42
  ธิติมา พลับพลึง, ปิยพงศ์ พลับพลึง, เกวลี แก่นจันดา, สัตยา ตันจันทร์พงศ์    
       
  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
43-58
  ศราวุธ ยังเจริญยืนยง, เสรี ชัดแช้ม, กนก พานทอง    
       
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 จังหวัดจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  59-70
  Seesamai Douangmany, ปริญญา เรืองทิพย์    
       
  กลยุทธ์นวัตกรรมสีเขียวของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยกับการทดสอบเชิงประจักษ์
ของตัวแปรสาเหตุและผลลัพธ์
  71-86
  ชัญญาภัค หล้าแหล่ง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จันทนา แสนสุข    
       
  การพัฒนาวิธีการวัดฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ทฤษฎีรัฟเซตในเทคนิคเดลฟาย
แบบอิเล็กทรอนิกส์
  87-101
  ุสุมามาลย์ ปานคำ, เสรี ชัดแช้ม    
       
  การพัฒนาโปรแกรมฝึกการคิดเลขคณิตโดยประยุกต์โมเดลทริปเพิลโคดสำหรับเพิ่มความจำ
ขณะทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  102-113
  บุราณี ระเบียบ, สุชาดา กรเพชรปาณี    
       
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของวัยรุ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลเมืองชลบุรี
  114-124
  สรวงทิพย์ ภู่กฤษณา, กัญญาวีณ์ โมกขาว, สุริยา ฟองเกิด    
       
  การตรวจสอบความแปรปรวนดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานโดยใช้สถิติทดสอบ
เลวีนแบบปรับใหม่
  125-138
  สุดาพรรณ อาจกล้า, เสรี ชัดแช้ม, พัชรี วงษ์เกษม    
       
  บทวิจารณ์หนังสือ (BOOK REVIEW)    
  Review of William C. Compton and edward Hoffman (2013) Positive Psychology: the Science
of Happiness and Flourishing, Second edition
  139-141
  สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์