>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
   
  วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
       3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
   
  ที่ปรึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
กำหนดการพิมพ์  
วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
   
การตีพิมพ์บทความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร  
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
   
  เจ้าของ        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
 

สำนักงาน     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
                     ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                     โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484

                       โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635

 

 
   
   
  บทบรรณาธิการ
   
   
        วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (Research Methodology & Cognitive Science: RMCS) เป็นวารสารฯ
ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) จัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 1
อยู่ในฐานข้อมูล TCI (http://tci.trf.or.th) ผู้เขียนสามารถส่งบทความออนไลน์ผ่านระบบ ThaiJO
โดยเข้าเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/RMCS ได้
      บทความวิจัยในฉบับนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชา ตามวัตถุประสงค์ของวารสารฯ ที่เน้นเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชา
(Multidisciplinary) ประกอบด้วย ศาสตร์ด้านจิตวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การศึกษา
มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา ที่ศึกษาหน้าที่ของสมองเกี่ยวกับกระบวนการทางปัญญา
(Cognitive process) จากหลากหลายมุมมองของศาสตร์ต่าง ๆ วารสารฯ จึงนำเสนอบทความวิจัย
ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ทางปัญญา (Cognitive Neuroscience) จิตวิทยาระบบประสาท
(Neuropsychology) สรีรวิทยาระบบประสาท (Neurophysiology) การศึกษากับระบบประสาท (Neuro-education) ประสาทวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ (Neuroscience and Learning) และการศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง
(Electroencephalogram) เช่น เรื่องโปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาท
แบบองค์รวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน เรื่องการเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของ
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรม
ฝึกติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ และเรื่องการเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ 3 มิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง นอกจากนี้ยังมี
บทความวิจัยที่น่าสนใจอีก เช่น เรื่องการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ และเรื่องการพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว
       วารสารฯ ฉบับนี้ กองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ปรับปรุงระบบการพิจารณาบทความให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การตรวจสอบบทความเบื้องต้นก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิโดยกองบรรณาธิการ
2) การพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความก่อนตีพิมพ์เผยแพร่
โดยบรรณาธิการหรือผู้ช่วยบรรณาธิการ ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด
   
                                                                                                            เสรี ชัดแช้ม
                                                                                                            บรรณาธิการ
   
 

    สารบัญ
   
 

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLES)

   
      หน้า
  โปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการกระตุ้นระบบประสาทแบบองค์รวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน   1-19
  ดพรชัย ด้วงทองสุข, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปรัชญา แก้วแก่น  
       
  การพัฒนาเกณฑ์ประเมินการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสีเขียว   20-35
  ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ, เสรี ชัดแช้ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง สุขสว่าง
 
       
  การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย: การวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ   36-53
  อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว, องอาจ นัยพัฒน์, อัญชลี จันทร์เสม    
       
  การเพิ่มความสามารถการรับรู้ทางการมองเห็นของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยโปรแกรมฝึกติดตาม
การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบสามมิติ
54-64
  วิทวัส เพ็ญภู่, สุชาดา กรเพชรปาณี    
       
  ยุทธศาสตร์การสร้างพลังชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ ตามแนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้: กรณีศึกษาชุมชนในบริเวณชายฝั่ง ทะเลภาคตะวันออก   65-72
  ชูวงศ์ อุบาลี, ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, จำลอง แสนเสนาะ    
       
  การเพิ่มความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมการติดตามวัตถุเคลื่อนที่แบบ สามมิติ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง   73-92
  ปิยวรรณ ถนัดธนูศิลป์, สุชาดา กรเพชรปาณี, ปริญญา เรืองทิพย์    
       
  ความรู้ความเข้าใจในการสร้างแผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน   93-101
  ปรารถนา มินเสน    
       
  การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ของครูระดับประถมศึกษา   102-116
  วาทิณี จิตรสำรวย, เสรี ชัดแช้ม, ภัทราวดี มากมี, สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์    
       
  ลวดลายและคำสอนในประเกือมเงินของจังหวัดสุรินทร์   117-124
  สุริยา คลังฤทธิ์    
       
  กำลังการทดสอบและอิทธิพลร่วมของตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้นตรง ระหว่างวิธี LISREL-PI วิธี LMS และวิธี PLS-PI   125-140
  อัชฌา ชื่นบุญ, เสรี ชัดแช้ม, พูลพงศ์ สุขสว่าง