>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทบรรณาธิการ
   
บทความวิชาการ
  การเติบโตของโมเดลสมการโครงสร้าง ปี พ.ศ. 2537 - 2546
1
     สุชาดา  กรเพชรปราณี
 
  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
15
     เสรี  ชัดแช้ม
 
    Excel as an Aide in Teaching Measurement and Research Methods
43
       Larry R. Nelson
 
       
  บทความวิจัย    
    การพัฒนาแบบทดสอบความสอดคล้องในการมองโลกสำหรับวัยรุ่น
56
       ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย์    
    การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างข้อสอบวัดความสามารถด้านการคำนวณ
  ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
73
       ร.อ. พิชิตพล  ถนอมงาม    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอว
93
       ปริญญา  สิริอัตตะกุล    
    การพัฒนาแบบวัดพหุปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
112
       อัญชลี  ศรีกลชาญ    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการกำกับตนเองในการเรียนของนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
130
       ปณิตา  นิรมล    
    การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
150
       ปิยะธิดา  วรญาโณปกรณ์