>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทความวิชาการ
  Some Observations on The Scree Test, and on Coefficent Alpha
1
     Larry R. Nelson
 
  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
18
     สมโภชน์  อเนกสุข
 
       
  บทความวิจัย    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
32
       มะลิวรรณ  โคตรศรี    
    การพัฒนาค่าปรับแก้สถิติทดสอบไค-สแควร์ กรณีความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็ก
49
       อำนาจ  สุวรรณสันติสุข    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
65
       สวนีย์  วีระพันธุ์    
    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเชื่อเรื่องความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
83
       สุปาณี  จำปา    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
  ตำรวจชั้นประทวน
98
       พิชญา  ทองอยู่เย็น    
    การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษา
118
       พัชรินทร์  วงษ์จันทร์    
    การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสำเร็จในการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
137
       ชุมพล  เสมาขันธ์    
    การพัฒนาระบบแบบสอบถามออนไล์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
154
       สุรเชษฐ์  สุทธิรัตนพร    
    การพัฒนารูปแบบการประเมินภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
178
       ทิวารักษ์  เสรีภาพ    
    คุณลักษณะที่สำคัญของครูดีเด่น : คุณธรรมและความรู้
196
       สุชาดา  กรเพชรปาณี