>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทความวิชาการ
  Using Selected Indices to Monitor Cheating on Multiple-Choice Exams
1
     Larry R. Nelson
 
       
  บทความวิจัย    
    การพัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์เส้นทางสำหรับโมเดลตัวแปรแฝงโดยประยุกต์ทฤษฏีการตอบสนอง
  ข้อสอบ (IRT)
19
        ปกรณ์  ประจันบาน    
    การสร้างแบบวัดความสามารถทางการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
32
       ศรัณยา  หนูเงิน    
    อิทธิพลของการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบที่ส่งผลต่อคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤษธิ์ทาง
  การเรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
46
       ศุภวัฒน์  มะลิเผือก    
    การสร้างมาตรประมาณค่าความสามารถในการฟันผ่าอุปสรรคสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
61
       กรรณิกา  สุขสมัย    
    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 6
76
       รัตนาภรณ์  มีรักษา    
    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียนชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
95
       แพรวพรรณ์  พิเศษ    
    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างความคิดรวบยอดของการเรียนรู้กับวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
112
       ธนาภรณ์  เชาวนศิลป์    
    แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของอาจารย์
  คณะศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
128
       สฎายุ  ธีระวณิชตระกูล    
    ความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
143
       สุชาดา  กรเพชรปาณี    
    การรับรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ของนิสิตสามสาขาวิชา
165
       เสรี  ชัดแช้ม และคอยจิตร์  นครราช