>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทความวิชาการ
  Some Issues Related to the Use of Cut Scores
1
     Larry R. Nelson   [  Abstract ]
 
       
  บทความวิจัย    
    การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3
                                                                                               
17
        วัชรา  จรูญผล  เสรี  ชัดแช้ม และ จันทร์พร  พรหมเทศ   [  บทคัดย่อ ]    
    การสร้างมาตรวัดบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบตามโมเดล OCEAN ของคอสตาและแมคเครสำหรับ
นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
33
       อดิศร  วงค์เมฆ  ม.ร.ว. สมพร  สุทัศนีย์ และ เสรี  ชัดแช้ม   [  บทคัดย่อ ]    
    การพัฒนารูปแบบการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้วิธีการประเมินเสริมพลัง
48
      สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร  รัตนะ  บัวสรธ์  อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ และ สำราญ  มีแจ้ง   [  บทคัดย่อ ]    
    การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบพหุมิติ : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ระหว่างวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบจำกัดกับวิธีถดถอยโลจีสติก
63
       ปิยะทิพย์  ตินวร  ม.ร.ว. สมพร  สุทัศนีย์ และ เสรี  ชัดแช้ม   [  บทคัดย่อ ]    
    การวิเคราะห์พหุระดับของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความเหนี่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
81
       นงนุช  ศิริศักดิ์  สุชาดา  กรเพชรปาณี และ วิจิตร์พร  หล่อสุวรรณ   [  บทคัดย่อ ]    
     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
97
       สุชาดา  กรเพชรปาณี   [  บทคัดย่อ ]