>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
  บทความวิจัย    
  การพัฒนาวิธีการทดสอบการแจกแจงปกติพหุตัวแปรแบบใหม่ โดยการปรับปรุงวิธีการ
ทดสอบของเฮนซ์ – เซอร์เคลอร์

             ไพศาล วรคำ สำราญ มีแจ้ง รัตนะ บัวสนธ์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์      [บทคัดย่อ]  
1
  การพัฒนาค่าปรับแก้ผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา
             ปวีณา เฉลิมพลโยธิน เสรี ชัดแช้ม และ วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล   [บทคัดย่อ]
 
21
   การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม
             สายฝน วิบูลรังสรรค์ รัตนะ บัวสนธ์ อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และ สำราญ มีแจ้ง   [บทคัดย่อ]
37
  การปรับเทียบคะแนนตามแนวตั้งโดยใช้แบบทดสอบร่วมภายใน: การเปรียบเทียบคุณภาพระหว่าง วิธีเชิงเส้นตรงกับวิธีทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ
             สุมนา ศรีอบเชย เสรี ชัดแช้ม และ สมโภชน์ อเนกสุข   [บทคัดย่อ]
 
49
  การตรวจสอบโมเดลสองคลื่นของรูปแบบกลวิธีการประมวลผลข้อมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
              นรากูล พัดทอง เสรี ชัดแช้ม และ ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์    [บทคัดย่อ]
67
  โมเดลเชิงสาเหตุของการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในนครหลวงเวียงจันทน์
             Khampheuy Phyphakhavong สุชาดา กรเพชรปาณี และ วรรณ์ทนา ภาณุพินทุ   [บทคัดย่อ]
84
  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณค่าความเที่ยงของแบบทดสอบและแบบสำรวจ
             เสรี ชัดแช้ม และ ปิยะทิพย์ ตินวร   [บทคัดย่อ]
 
103
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยคลองอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
             สุชาดา กรเพชรปาณี พูลพงศ์ สุขสว่าง วัลย์ลดา วรกานตศิริ สุภลักษณ์ สีใส และ ธัชทฤต เทียมธรรม   [บทคัดย่อ]
118