>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทความวิชาการ
    การพิจารณาจำนวนองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยใช้วิธีการ Parallel Analysis และ โปรแกรมคอมพิวเตอร
     ViSta-PARAN
1
             อาฟีฟี ลาเต๊ะ [บทคัดย่อ]  
     
  บทความวิจัย  
  การพัฒนาสถิติทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของความแปรปรวนแบบใหม่
          อรัญ ซุยกระเดื่อง  สำราญ มีแจ้ง รัตนะ บัวสนธ์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์         
[บทคัดย่อ]  
15
  อิทธิพลของความรุ่นแรงในชุมชนที่มีต่อความล้มเหลวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
          เตือนจิตร กฤตลักษณ์ เสรี ชัดแช้ม และ สมหมาย แจ่มกระจ่าง        
[บทคัดย่อ] 
 
30
  ธรรมมาภิบาลของมหาวิทยาลัยรัฐ : พหุกรณีศึกษา
          รัตนะ บัวสนธ์      [บทคัดย่อ]
47
  การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการผลิตคร
          มานี แสงหิรัญ สำราญ มีแจ้ง รัตนะ บัวสนธ์ และ อรุณี อ่อนสวัสดิ์      
[บทคัดย่อ]
 
68
  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการส่งเสริมความเป็นอิระแก่นักเรียนของครู
          สุทราช ถาวร สุชาดา กรเพชรปาณี และ อนงค์ วิเศษสุวรรณ์      
[บทคัดย่อ]
81
  การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับอัตราการตอบกลับและความจริงใจในการตอบแบบสอบถามบนอินเทอร์เน็ต
          นิติภาคย์ วิจิตรวงศ์ สุชาดา กรเพชรปาณี และสมสิทธิ์ จิตสถาพร    
[บทคัดย่อ]
 
94
  ความแตกต่างทางเพศในปัญญาเชิงปฏิบัติระหว่างนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 กับช่วงชั้นที่ 4
          ปัทมา อนันต์ เสรี ชัดแช้ม และ ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์      
[บทคัดย่อ]
109