>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
     
หน้า
บทความวิชาการ
    The State of Cognitive Science: An International Perspective
1
     Leonard D. Zaichkowsky        [  บทคัดย่อ ]
     (edited by Suchada Kornpetpanee & Angie M. Nelson)         
     
  บทความวิจัย  
  Rasching An Achievement Test
Larry R. Nelson        [  บทคัดย่อ ]
20
  An Investigation of the Constructs of a Yes/No Test
Patteera Thienpermpool      [  บทคัดย่อ ]
 
41
  การตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบพหุมิติ: การเปรียบเทียบระหว่าง ข้อสอบราย ข้อกับหมวดข้อสอบ โดยใช้วิธีซิปเทสท
พีรญา สูงเนิน เสรี ชัดแช้ม และ สมโภชน์ อเนกสุข    [  บทคัดย่อ ]
49
  การพัฒนาวิธีการปรับเทียบผลการเรียนโดยใช้หลักการเชื่อมโยงเชิงเส้นสองชั้น
ปิยะธิดา ปัญญา อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รัตนะ บัวสนธ์ และสำราญ มีแจ้ง    [  บทคัดย่อ ]
 
63
  การพัฒนาสมรรถภาพด้านการประเมินสำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา: การเปรียบเทียบ ผลการฝึกอบ รมระหว่าง การ ฝึกอบรมแบบดั้งเดิมกับแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ศศิธร เขียวกอ สุวิมล ว่องวาณิช และ อวยพร เรืองตระกูล     [  บทคัดย่อ ]
77
  การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ
ทิภาวรรณ เลขวัฒนะ อรุณี อ่อนสวัสดิ์ รัตนะ บัวสนธ์ และสำราญ มีแจ้ง   [  บทคัดย่อ ]
 
93
  ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู: การวิเคราะห์โมเดลลดหลั่น 2 ระดับ
วิชชุดา น้อยนวล สุชาดา กรเพชรปาณี และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม   [  บทคัดย่อ ]
112
 
 
บทวิจารณ์หนังสือ
Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday Experience
Second Edition

       E.Bruce Goldstein
       โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์  
126