>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
บทความวิชาการ
  การประยุกต์ใช้งานคลื่นไฟฟ้าสมองกับงานวิจัยด้านวิทยาการปัญญา
1
     มนตรี โพธิโสโนทัย   [ บทคัดย่อ ]
 
       
  บทความวิจัย    
    Cross-level Two-way Differential Item Functioning Analysis by Multilevel Rasch
Modeling
                                                                                               
15
        Chalie Patarapichayatham, Akihito Kamata, and Sirichai Kanjanawasee
[ Abstract ]
   
    การพัฒนาสูตรปรับแก้การจำกัดพิสัยทางตรงแบบใหม่
22
        อภิญญา อิงอาจ รัตนา ศิริพานิช และ เสรี  ชัดแช้ม   [ บทคัดย่อ ]    
    ระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (admisstions): ข้อดี ข้อด้อย
37
        อรุณี อ่อนสวัสดิ์  อดุลย์ ใบกุหลาบ ปิยะธิดา ปัญญา
      กัญญารัตน ผึ่งบริหาร และ ถนอมศรี คูอาริยะกุล   [ บทคัดย่อ ]
   
    ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล้กทรอนิกส์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในประเทศไทย

55
        พรรณี ลีกิจวัฒนะ   [ บทคัดย่อ ]    
    การตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมติดอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น
72
        วัชรี ธนคุรุธรรม เสรีชัดแช้ม และ กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์   [ บทคัดย่อ ]    
    ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการปรับตัวทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโครงการภาคภาษาอังกฤษ

86
        วิสุทธิ์ กล้าหาญ และ สุชาดา กรเพชรปาณี   [ บทคัดย่อ ]    
   การประเมินโครงการค่ายความรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง
98
        เสรี ชัดแช้ม สุชาดา กรเพชรปารี ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ กนก พานทอง และ พูลพงศ์ สุขสว่าง
 [  บทคัดย่อ ]
   
 
บทวิจารณ์หนังสือ
 R.J.de Ayala. (2009). the theory and Practice of Item Response Theory
       Nathan A. thompson
112
   
   
  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย