>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
บทความวิชาการ
  ความสัมพันธ์ระหว่างเชาว์ปัญญาเชิงลื่นไหลกับความจำคณะคิด
1
     ลัดดา เหลืองรัตนมาศ และ เสรี ชัดแช้ม [ บทคัดย่อ ]
 
       
  บทความวิจัย    
    อิทธิพลของรูปแบบการสอนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพที่มีต่อโมเดลโค้งพัฒนาการของความรู้การ
ส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล
19
        ดวงเนตร ธรรมกุล สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย   [ บทคัดย่อ ]    
    คุณลักษณะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ : การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
36
        สำราญ มีแจ้ง   [ บทคัดย่อ ]    
    การจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เรียนรู้ด้วยวิธีการ
สร้างความจำตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

52
        วิติญา มัณฑุสินธุ์ เสรีชัดแช้ม และ รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์   [ บทคัดย่อ ]    
    การตรวจสอบตัวแปรทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
67
        อัมภา วรกลีบ เสรี ชัดแช้ม และ ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์   [ บทคัดย่อ ]    
    การเปรียบเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปี โดยวิธีการเทียบเป็นมาตราเดียวกันกับโดยใช้ทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบ

81
        สำราญ มีแจ้ง ประภัสสร วงษ์ดี และ ยุพิน โกณฑา   [ บทคัดย่อ ]    
   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นพัฒนาหลักสูตรวิจัยของหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศไทย
93
        นาวาอากาศเอก พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ สุวิมล ว่องวาณิช และ นงลักษณ์ วิรัชชัย [  บทคัดย่อ ]    
   การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

111
        อรุณี อ่อนสวัสดิ์ และคณะ [  บทคัดย่อ ]    
 
บทวิจารณ์หนังสือ
  C.M. Bishop's (2006) Pattern Recognition and Machine Learning
       มนตรี โพธิโสโนทัย
123
   
   
  ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย