>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
บทความวิชาการ
  การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อกลิ่น
1
     สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ และ สุชาดา กรเพชรปาณี [ บทคัดย่อ ]
 
       
  บทความวิจัย    
     การตรวจสอบตัวแปรทำนายทางสังคมวิทยาของพฤติกรรมการใช้สื่อทางเพศของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
21
        นารี ถึกสถิตย์ เสรี ชัดแช้ม และ สมสิทธิ์ จิตรสถาพร  [ บทคัดย่อ ]    
    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์
36
        ธีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ และ ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร  [ บทคัดย่อ ]    
    อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงของซีอีโอต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

52
        อัมพล ชูสนุก ปิยธิดา รัตนคุณ และ ธวัชชัย ศรีพรงาม  [ บทคัดย่อ ]    
    การเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิตโดยใช้โปรแกรมการสอนงาน
67
        ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ และ นงลักษณ์ วิรัชชัย  [ บทคัดย่อ ]    
    การพัฒนามาตรประมาณค่าความคาดหวังจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
84
        พัชราพร ไม้แดง ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ และ เสรี ชัดแช้ม  [ บทคัดย่อ ]    
   การติดตามประเมินผลโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสามโครงการ
100
        เสรี ชัดแช้ม สุชาดา กรเพชรปาณี Larry R.Nelson อัญชลี ศรีกลชาญ และ พูลพงศ์ สุขสว่าง
[  บทคัดย่อ ]
   
   การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของเมต้าคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
114
        วัลยา ใจคง สุชาดา กรเพชรปาณี และ ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ [ บทคัดย่อ ]    
 
บทวิจารณ์หนังสือ
 Eview of E. Bruce Goldstein's (2008). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday
Experience, Second Edition

       แพทย์หญิง กาญจนา พิทักษณ์วัฒนานนท์
129
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย