>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
บทความวิชาการ
  การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมิติมากในการจำแนกประเภท
1
     นพมาศ อัครจันทโชติ[ บทคัดย่อ ]
 
       
  บทความวิจัย    
     การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลให้อาคาร
และแนวโน้มการเป็นโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
14
       ชุติมา พรหมเมศ,สุชาดา กรเพชรปาณี และ กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์  [ บทคัดย่อ ]    
    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผาสุกแห่งตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี
30
       เบญญา คงธนอิทธิ, ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ และ เสรี ชัดแช้ม  [ บทคัดย่อ ]    
    ประสิทธิผลการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
45
        อัมพล ชูสนุก ปิยธิดา รัตนคุณ และ ธวัชชัย ศรีพรงาม  [ บทคัดย่อ ]    
    การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีจำนวนข้อสอบทำหน้าที่ต่างกัน
58
        ณรงค์ จันทรมหา  [ บทคัดย่อ ]    
    ความสัมพันธ๋ระหว่างกลุ่มตัวแปรทางจิตสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ

72
       กนกรัตน์ สุนใจ  [ บทคัดย่อ ]    
   การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการขาดแรงจูงใจทางวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
86
       อุษณี บรรจงกิจ [  บทคัดย่อ ]    
   การพัฒนามาตรวัดความเป็นอิสระในการสอนสำหรับครู
103
       พิชญ์ฐิดา อัครณีค้มวงษ์, ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์ และ เสรี ชัดแช้ม [ บทคัดย่อ ]    
 
 
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย