>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
บทความวิชาการ
  โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิธีการ Parallel Analysis เพื่อพิจารณาจำนวนองค์ประกอบที่เหมาะสม
จากการวิเคราะห์ตัวประกอบ
1
   อาฟีฟี ลาเต๊ะ  [ บทคัดย่อ ]
 
       
  บทความวิจัย    
     ความแข็งแกร่งของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงสำรวจ : อิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่างระดับของการ
แจกแจงไม่ปกติ และการกำหนดข้อมูลจำเพาะของโมเดลไม่ถูกต้อง
11
       วรรณา เฉลิมพรพงศ์ , รัตนา ศิริพานิช และ เสรี ชัดแช้ม [ บทคัดย่อ ]    
    ภาพลักษณ์และประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในตลาดที่สำคัญของประเทศไทย
25
      อัครพงศ์ อั้นทอง และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  [ บทคัดย่อ ]    
    การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยไทยโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคดุลยภาพ

42
       เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล  [ บทคัดย่อ ]    
    ความยากของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบที่สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง
ของการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
50
       ณัฐมน แสงจำรัส, เสรี ชัดแช้ม และ พูลพงศ์ สุขสว่าง  [ บทคัดย่อ ]    
    ผลของความยากของข้อสอบและความสามารถของผู้สอบที่มีต่อคลื่นไฟฟ้าสมอง : การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสัมพันธ์
กับเหตุการณ์ขณะทดสอบด้านเลขคณิต

62
      กนก พานทอง, เสรี ชัดแช้ม และ กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์  [ บทคัดย่อ ]    
   การเปรียบเทียบคุณภาพของการปรับเทียบคะแนนตามแนวตั้งโดยการใช้แบบทดสอบร่วมภายในระหว่าง
วิธีเชิงเส้นตรงกับวิธีทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบสามพารามิเตอร์

78
     จิระนาฎ ฉวีพัฒน์, บัณฑิตา อินสมบัติ และ ธีรยุทธ ภูเขา[  บทคัดย่อ ]    
   การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาปริญญาตรี
90
      ดรุณี ชิงชัย [ บทคัดย่อ ]  
   อิทธิพลของการกำกับตนเองและการรับรู้ความสามารถของตนเองทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความวิตกกังวล
ในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในราชอาณาจักรกัมพูชา

99
      Poliny Ung , สุชาดา กรเพชรปาณี และ พูลพงศ์ สุขสว่าง [ บทคัดย่อ ]    
 
 
 
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย