>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
สารบัญ
   
หน้า
  บทความวิจัย    
     กาประมาณช่วงความเชื่อมั่นของสัมประสิทธิ์การแปรผันแบบใหม่ สำหรับตรวจสอบการกระจาย
ของผลผลิตทางการเกษตร
1
       วรพจน์ แซ่หลี , สุชาดา กรเพชรปาณี และ พัชรี วงษ์เกษม [ บทคัดย่อ ]    
    การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ของบุคลกรทางการศึกษา
จังหวัดจันทบุรี
8
       ประดิษฐ์ ทองคำวัน  [ บทคัดย่อ ]    
    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
18
       คนึงนุช สิงห์นนท์  [ บทคัดย่อ ]    
    การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษางานวิจัย
30
        ประวิทย์ ทองไชย , สุชาดา กรเพชรปาณี และ สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล  [ บทคัดย่อ ]    
    โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขเชิงอัตวิสัยของครูในเขตเมืองพัทยา
41
       วันวิสา วงสาสนธ์  [ บทคัดย่อ ]    
   การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
โดยใช้โมเดลโค้งพัฒนาการเหลื่อมเวลาระยะยาวที่มีตัวแปรแฝง

53
        สมเกียรติ ทานอก [ บทคัดย่อ ]    
   การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
70
       อรุณี อ่อนสวัสดิ์ , สายฝน วิบูลรังสรรค์ , นันทิมา นาคาพงศ์ , ประภัสสร วงษ์ดี และ ยุพิน โกณฑา
[ บทคัดย่อ ]
   
   การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้
การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพท์ตามระดับความเชี่ยวชาญ
 
81
       ชนาธิป ทุ้ยแป [ บทคัดย่อ ]    
   การเข้ารหัสความจำด้วยการจินตภาพเชิงปฏิสัมพันธ์จากวลีที่มีความหมายช่วยลดความแตกต่าง
ทางอายุในการจำความสัมพันธ์คู่ใบหน้ากับชื่อ
 
95
        จุไรรัตน์ ดวงจันทร์, ประวิทย์ ทองไชย และ เสรี ชัดแช้ม [ บทคัดย่อ ]    
 
 
บทวิจารณ์หนังสือ
 Review of L.B. Christensen and Others. (2011). Research Method, Design and Analysis,
Eleventh Edition.

       สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์
107
   
   
   ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย