>>หน้าแรก
> แบบฟอร์มนำส่งบทความ

>แบบฟอร์มนำส่งบทความ
รูปแบบออนไลน์ TCI-Thai JO
>แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 
>> วารสารปีที่ 1
>> วารสารปีที่ 2
>> วารสารปีที่ 3
>> วารสารปีที่ 4
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 7 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 10 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 1
>> วารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2
>> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 1
  >> วารสารปีที่ 14 ฉบับที่ 2
  >> วารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1
   
 
 
 
วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 
 

 
 
 
วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
Research Methodology & Cognitive Science
 

 

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive science) จิตวิทยา การเรียนรู้ การศึกษาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสหวิทยาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       2. เพื่อเป็นสื่อกลางแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา
       3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และ นิสิตนักศึกษา

   
   
ที่ปรึกษา  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมป์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
   
   
บรรณาธิการ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม มหาวิทยาลัยบูรพา
   
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี มหาวิทยาลัยบูรพา
ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก มหาวิทยาลัยศิลปากร
Professor Dr. Larry R. Nelson Curtin University, Australia
   
   
กำหนดการพิมพ์  
วารสารราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  
   
   
การตีพิมพ์บทความ  
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-blind peer review) แล้ว
   
   
เจ้าของ        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

สำนักงาน     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
                     ถนนลงหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
                     โทรศัพท์ (66) 0-3810-2077 ต่อ 113 ถึง 117 โทรสาร (66) 0-3839-3484

                     โทรศัพท์เคลื่อนที่ (66) 08-1861-4635


Website :  http://www.rmcs.buu.ac.th