สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
   ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
        วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา สร้างความร่วมมือ
   กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ Curtin University of Technology, Boston
   University, Trento University, University of Porto, University of
   Innsbruck, University of Alberta และ University of Paris III เป็นต้น
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นผู้บรรยาย
   ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก เป็นวิทยากร ในการ
   อบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ผลิตผลงานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนิสิตของวิทยาลัยฯ
   และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์/นิสิต กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น