หลักสูตร
     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักวัดผลมืออาชีพ และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและสถิติในอนาคตอันใกล้นี้ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทรนโต (Trento University) จัดทำหลักสูตรแบบ Double Degree Programme ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบันเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิจัยสหสาขาวิชา จุดเน้นของหลักสูตรคือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการวิจัย