Chania

หลักสูตร

     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา และสาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักวัดผลมืออาชีพ และคณาจารย์บัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีศักยภาพสูงด้านการวิจัยและสถิติ ในอนาคตอันใกล้นี้ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทรนโต (Trento University) จัดทำหลักสูตรแบบ Double Degree Programme ผู้เรียนจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนักวิจัยสหสาขาวิชา จุดเน้นของหลักสูตรคือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการวิจัย