หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
 
 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก (2)
 
  1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
    1.1 จำนวนหน่วยกิตรายวิชา ไม่น้อยกว่า
       ก. รายวิชาบังคับ
       ข. รายวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
1.2 วิทยานิพนธ์
24 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
 
  2. รายวิชา  
    2.1 รายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต  
   
691511 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Research Methodology
3(3-0-6)
692511 ทฤษฎีการวัด
Theories of Measurement
3(3-0-6)
692512 การสร้างเครื่องมือวัดด้านปัญญา
Constructing Cognitive Instruments
3(3-0-6)
693511 วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา
Statistical Methods for Cognitive Science
3(3-0-6)
694513 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาการปัญญา
Computer Program Design for Cognitive Science
3(3-0-6)
695511 วิทยาการปัญญาเบื้องต้น
Introduction to Cognitive Science
3(3-0-6)
692681 สัมมนาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา
Seminar in Measurement and Technology in Cognitive Science
3(3-0-6)
 
    2.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
           เลือกวิชาในกลุ่มวิชาการวิจัย กลุ่มวิชาสถิติ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มวิชาวิทยาการปัญญา
     หรือเลือกเรียน วิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่มีมาตรฐานทางวิชาการเทียบ
     ได้ไม่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยบูรพา โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
   
    กลุ่มวิชาการวิจัย    
   
691512 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research Methodology
3(3-0-6)
691513 การออกแบบเครื่องมือวิจัย
Research Instrument Design
3(3-0-6)
691514 การวิจัยเชิงสำรวจ
Survey Research
2(2-0-4)
691515 การวิจัยการดำเนินงาน
Operations Research
2(2-0-4)
691516 การวิจัยหลักสูตร
Curriculum Research
2(2-0-4)
691517 การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
Experimental and Quasi-Experimental Research
2(2-0-4)
691518 ระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยสถาบัน
Information Systems for Institutional Research
2(2-0-4)
691519 การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต
Internet Research
2(2-0-4)
691520 หัวข้อเลือกสรรทางการวิจัยสำหรับวิทยาการปัญญา
Selected Topics in Research for Cognitive Science
2(2-0-4)
 
    กลุ่มวิชาการวัดและประเมิน    
   
692513 การสร้างเครื่องมือวัดด้านที่ไม่ใช่ปัญญา
Constructing Non-Cognitive Instruments
3(3-0-6)
692514 การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
Computer- Based Testing
3(3-0-6)
692515 การกำหนดมาตรฐาน
Standard Setting
2(2-0-4)
692516 การตรวจสอบการโกงในการสอบ
Detecting Cheating on Tests
2(2-0-4)
692517 การพัฒนาตัวบ่งชี้
Indicator Development
2(2-0-4)
692518 หัวข้อเลือกสรรทางการวัด
Selected Topics in Measurement
2(2-0-4)
692551 การประเมินโครงการ
Program Evaluation
2(2-0-4)
692552 การประเมินบุคคลากร
Personnel Assessment
2(2-0-4)
692553 หัวข้อเลือกสรรทางการประเมิน
Selected Topics in Evaluation
2(2-0-4)
 
    กลุ่มวิชาสถิติ
693512 วิธีการสหสัมพันธ์และการถดถอย
Correlation and Regression Methods
2(2-0-4)
693513 การวิเคราะห์ข้อมูลจัดประเภท
Analysis of Categorical Data
2(2-0-4)
693514 การวิเคราะห์ทางสถิติตัวแปรพหุนาม
Multivariate Statistical Methods
3(3-0-6)
693515 โมเดลสมการโครงสร้าง
Structural Equation Modeling
3(3-0-6)
693516 หัวข้อเลือกสรรทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา
Selected Topics in Statistics for Cognitive Science
2(2-0-4)
   
    กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
694511 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย
Information Technology for Research
2(2-0-4)
694512 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย
Computer Programming for Research
2(2-0-4)
694514 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ผลการวัด
Computer Programs for Measurement Analysis
2(2-0-4)
694515 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
Computer Programs for Statistical Analysis
2(2-0-4)
694516 หัวข้อเลือกสรรทางวิธีการคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัย
Selected Topics in Computer Methods for Research
2(2-0-4)
   
     กลุ่มวิชาวิทยาการปัญญา
695512 ปรัชญาและมนุษยวิทยาเพื่อการพัฒนาทางปัญญา
Philosophy and Anthropology for Cognitive Development
3(3-0-6)
695513 จิตวิทยาระบบประสาท
Neuropsychology
3(3-0-6)
   
    2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต  
   
691699 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-0-36)
 
  3. ความหมายของเลขรหัสวิชา    
    เลขรหัสสามหลักแรก หมายถึง กลุ่มวิชาของวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
            691 หมายถึง กลุ่มวิชา การวิจัย
            692 หมายถึง กลุ่มวิชา การวัดและการประเมิน
            693 หมายถึง กลุ่มวิชา สถิติ
            694 หมายถึง กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
            695 หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาการปัญญา
เลขรหัสหลักที่สี่ หมายถึง ชั้นปีที่สอน ดังนี้
            5 – 6 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาโท
            7-8-9 หมายถึง รายวิชาระดับปริญญาเอก
เลขรหัสหลักที่ห้า หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
            0 หมายถึง พื้นฐานทั่วไป
            1-7 หมายถึง หลักการ/ทฤษฎี/การประยุกต์
            8 หมายถึง สัมมนา
            9 หมายถึง การศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/งานนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์
เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา