ข่าวประกาศล่าสุด


ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา