ข่าวประกาศล่าสุด


ข่าวประกาศที่ผ่านมา
ผลการสอบ QE ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561