ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ประกาศ ทุน วช. !!

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการสอบ QE ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบเค้าโครง/ปากเปล่า ดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์