การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ทุน วช. !!

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ตารางการให้คำปรึกษาของคณาจารย์