การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ผลการสอบ QE ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตารางเรียนสำหรับลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการจัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษ RMCS

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา