ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐