ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการสอบ QE ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561