รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา