รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดการสอบเค้าโครง/ปากเปล่า ดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

ประกาศ ทุน วช. !!

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางเรียนสำหรับลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา