กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

การเพิ่มหน้าที่การบริหารจัดการสมองในเด็กสาธิสั้นด้วย VISUO ความเป็นจริงเสมือน

นางสาววรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ รหัส 57810227

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง RMCS 107


การพัฒนาวิธีการให้คะแนนผังงานสำหรับผู้ตรวจให้คะแนนผลการเรียนรู้ของนักเรียน

นายวิจิตร ชะโลปถัมภ์ รหัส 56810031

วันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เวลา 09.00 น. ณ ห้อง RMCS 103


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการจัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษ RMCS

ตารางเรียนสำหรับลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561