กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพแลเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้านความประทับใจในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง RMCS 103


อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างเพศและบุคลิกภาพที่มีต่อรูปภาพแลเสียงดิจิตอลที่เร้าอารมณ์ด้านการตื่นตัวในผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาเชิงพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์

นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง RMCS 103


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐