กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

กำหนดการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

การพยากรณ์เงินรายได้นำเข้าประเทศของแรงงานไทยในต่างประเทศด้วยการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยโดยใช้วิธีตัวประมาณค่า S ปรับแก้

นายนิธิภัทร กมลสุข

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง RMCS 107


กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบในแบบทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง IRT กับวิธี SIBTEST

นางพิจักษณา กาวี รหัส 56910392

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา่ 15.30 น. ณ ห้อง rmcs 107

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

ปฏิทินการจัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษ RMCS

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐