ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางเวลาการให้คำปรึกษานิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

จันทร์ -ศุกร์

เสาร์ -อาทิตย์

.

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.

๒.

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

๓.

ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

เสาร์ 13.00 16.00 น.

๔.

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

ศุกร์ 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

๕.

ดร.พีร วงศ์อุปราช

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น..

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น.

๖.

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

อาทิตย์ 9.00 – 12.00

๗.

ดร.กนก พานทอง

ศุกร์ 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

๘.

ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

ศุกร์ 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

๙.

ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

๑๐.

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

อังคาร 9.00 – 12.00 น. 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 

๑๑.

ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว

อังคาร 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 9.00 – 12.00 น.

๑๒.

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

อังคาร 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

๑๓.

ดร.ยุทธนา  จันทะขิน

พุธ 13.00 – 16.00 น.

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.

๑๔.

ดร.ประวิทย์  ทองไชย

 

 

๑๕.

Dr. Poliny UNG

ศุกร์ 9.00 – 12.00 น.

 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น.