ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ตารางเวลาการให้คำปรึกษานิสิต ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

จันทร์ -ศุกร์

เสาร์ -อาทิตย์

.

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี

วันจันทร์  ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

อาทิตย์  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๒.

รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม

วันศุกร์  ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๓.

ผศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

วันศุกร์  ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๔.

ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

วันศุกร์  ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๕.

ดร.พีร วงศ์อุปราช

วันศุกร์  ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๖.

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

วันอังคาร ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อาทิตย์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๗.

ดร.กนก พานทอง

วันอังคาร ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น

๘.

ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

วันอังคาร ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๙.

ดร.ปริญญา  เรืองทิพย์

วันศุกร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อาทิตย์  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๐.

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

วันอังคาร ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    

 เสาร์ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๑.

ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว

วันอังคาร ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๒.

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

วันอังคาร ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๓.

ดร.ยุทธนา  จันทะขิน

วันศุกร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

เสาร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๔.

ดร.ประวิทย์  ทองไชย

วันศุกร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

-

๑๕.

Dr. Poliny UNG

วันศุกร์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อาทิตย์  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ตารางเรียนสำหรับลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐