กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

>>> รายละเอียดดังแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์