ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

กำหนดการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กำหนดปฏิทินการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา