ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
กำหนดการสอบเค้าโครง/ปากเปล่า ดุษฎีนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์

กำหนดปฏิทินการสอบ QE ประจำภาคต้น ปี ๒๕๖๐

ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

การสอบผ่านความรู้ภาษา อังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ผลการสอบ QE ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1

ตารางให้คำปรึกษานิสิตประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา