กิจกรรมบริการวิชาการ

     วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และการ ถ่ายทอด ความรู้สู่สังคม โดยการจัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาทางด้านการ วิจัยและสถิติ การวัดผลประยุกต์ และวิทยาการปัญญาสำหรับผู้ที่สนใจ ด้วยรูปแบบการ บริการที่หลากหลาย เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในและนอกสถานที่ การบริการ ทางวิชาการแบบโครงการต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และการให้คำปรึกษา นอกเวลาราชการ เป็นต้น


Chania
โครงการอบรม มีตลอดทั้งปี และภาคฤดูร้อน ได้แก่
1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
3. การวิเคราะห์ข้อสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
6. การวิจัยเชิงคุณภาพ
7. การวิจัยเชิงทดลอง
8. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Mplus
9. การวิเคราะห์ข้อมูล : สถิตินอนพาราเมตริก
10. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel
11. วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม