head2

College of Research
Methodology and
Cognitive Science
Burapha University

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Previous
Next

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี

เพิ่มช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์

VTR แนะนำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Play Video

จดหมายข่าว RMCS

update ปีที่ 13 ฉบับที่ 5

กำหนดการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

1. นางสาวอัญชลิกา เฟื่องฟุ้ง รหัส 58910304 เรื่อง “ปัจจัยด้านคุณภาพและทุนสังคมที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง RMCS 107

2. Mr. Em Oussa รหัส 61910001 เรื่อง “Development of Assessment Criteria of Social Media Marketing on Purchase Intention Among Consumers in Phnom Penh, Cambodia: A Mixed Method Research” วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง RMCS 107

===============================================================================================

กำหนดการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

1. นางสาวกัลยา มั่นล้วน รหัส 58810137 เรื่อง “การฟื้นฟูความจำเหตุการณ์ในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องโดยใช้โปรแกรมการบริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัด” วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 ณ ห้อง RMCS 107

2. นางสาวกนิษฐ ศรีปานแก้ว รหัส 58810001 เรื่อง “การเพิ่มความจำด้านเหตุการณ์ และการลดอัตราส่วนฮอร์โมนคอร์ติซอล / ดีเอชอีเอเอชในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนโดยโปรแกรมกระตุ้นสมองสองซีกและการฝึกความถนัดของมือ” วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ห้อง RMCS107

ข่าวกิจกรรม RMCS

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

         คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Read More »

ตู้ปันสุข มหาวิทยาลัยบูรพา

               คณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา นำขนมและอาหารแห้งมาใส่ยัง “ตู้ปันสุข” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี        

Read More »

มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14 ช่องสัญญาณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดี และดร.ปริญญา เรืองทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์และโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับมอบอุปกรณ์วิจัยจาก ดร.สุวารินทร์ ถิ่นทวี ศิษย์เก่าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตัวแทนกลุ่มวิจัยด้านเชาว์ปัญญา ตามทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences โดยได้มอบอุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง รุ่น EMOTIV EPOC+ จำนวน 14

Read More »

ติดตามข่าวสาร ช่องทาง facebook