head2

College of Research
Methodology and
Cognitive Science
Burapha University

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Previous
Next

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี มากมี

เพิ่มช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์

VTR แนะนำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

Play Video

จดหมายข่าว RMCS

update ปีที่ 13 ฉบับที่ 6

ข่าวกิจกรรม RMCS

โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กันายายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าเสาธง ลานพลาซ่า ด้านหน้าหอประชุมธำรง

Read More »

เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๓

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน “เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๖๓” เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ทัศนาการ์เด้นท์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  มหาวิทยาลัยบูรพา โดย

Read More »

8 กรกฎ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี

         คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 65 ปี โดยในปีนี้มีนิสิตของวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ นายวิทวัส เพ็ญภู่ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Read More »

ติดตามข่าวสาร ช่องทาง facebook