ดร.ปริญญา เรืองทิพย์
Paringya  Ruangtip, Ph.D.
   
คุณวุฒิ

คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), สถาบันราชภัฎอุดรธานี

  ศบ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ห้องทำงาน RMCS 306
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 124 โทรศัพท์มือถือ 084-3461441
e-mail:tongparinya@windowslive.com
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา       

693511 วิธีการทางสถิติสำหรับวิทยาการปัญญา

693514 วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนาม (Multivariate Statistical Methods)

691681 สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา