ดร.พีร วงศ์อุปราช
Peera Wongupparaj, Ph.D.
   
คุณวุฒิ

ศศ.บ จิตวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 1 - เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยนเรศวร

   
  PhD in Psychology (Cognitive Neuroscience), King's College London, UK
   
 
ห้องทำงาน RMCS 302
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 130
e-mail: peerawong02@gmail.com 
 
 
   

อาจารย์ประจำวิชา