สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
    จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
             มหาวิทยาลัยบูรพา
    มาตรฐานของจรรยาบรรณที่
            พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
 
   
  นางระพีพร พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงาน

 
   
นางอุไร โมรา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววรรณศิริ สิทธินิสัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวธันยา เฉลิมวรบุตร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสิริจันทร์ พรหมพิทักษ์
นักวิชาการเงินและบัญช
นายวิทวัส เพ็ญภู่
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวฉัตตรีท์ งามพิพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
นายธวัชชัย รอดสำอางค์
คนงานประจำวิทยาลัยฯ
นายสัมนา โตขำ
พนักงานขับรถยนต์