หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
1.หลักสูตร  
  1.1จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48   หน่วยกิต
 

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

 
 

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์)

 
 

ก.  ดุษฎีนิพนธ์                                                                                               

48   หน่วยกิต
 

ข.  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3 (ไม่นับหน่วยกิต)

 
  แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)  
 

ก.  วิชาบังคับ                                                                                                  

12   หน่วยกิต
 

ข.  วิชาปรับพื้นฐานความรู้ (ไม่นับหน่วยกิต)

 
 

ค.  วิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1-3 (ไม่นับหน่วยกิต)

 
 

ง.  ดุษฎีนิพนธ์                                                                                                 

36   หน่วยกิต
 

1.3 รายวิชา

 
 

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์)

 
 

รายวิชาสัมมนาแบบไม่นับหน่วยกิต 

 
 
691783
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3 (3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
691784
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3 (3-0-6)

Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II

691785
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3 (3-0-6)
 

Seminar in Doctoral Dissertation Preparation III

 
 

แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)

 
 

รายวิชาบังคับ 12  หน่วยกิต ประกอบด้วย

 
 
691711
วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Quantitative and Qualitative Research Methodology
691782  
สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา
3 (3-0-6)

Seminar in Research and Statistics in Cognitive Science

693711
การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง
3 (3-0-6)

Advanced Statistical Analysis

695711
จิตวิทยาทางปัญญา
3 (3-0-6)
  Cognitive Psychology  
 
  รายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ไม่นับหน่วยกิต  
      เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาวิจัย กลุ่มวิชาสถิติ กลุ่มวิชาการวัดและประเมิน และกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ของ วิทยาลัยฯ 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา
 
  รายวิชาสัมมนาแบบไม่นับหน่วยกิต   
 
691783
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1
3 (3-0-6)
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
691784
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2
3 (3-0-6)

Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II

691785
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3
3 (3-0-6)
 

Seminar in Doctoral Dissertation Preparation III

 
  ดุษฎีนิพนธ์  
  แบบ 1.1  (สำเร็จปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์  )  
 
691898
ดุษฎีนิพนธ์
48(0-0-144)
Doctoral Dissertation
 
  แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)  
 
691998
ดุษฎีนิพนธ์
36(0-0-108)
Doctoral Dissertation
 
 

1.4  แผนการศึกษา

 
 

แบบ 1.1 (สำเร็จปริญญาโท ทำดุษฎีนิพนธ์)

 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

 
 
691783
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
3
หน่วยกิต
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต
รวม  (ไม่นับวิชา 691783)
8
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691784
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation II
3
หน่วยกิต
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต
รวม  (ไม่นับวิชา 691784)
8
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  
 
691785
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation IIl
3
หน่วยกิต
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต
รวม  (ไม่นับวิชา 691785)
8
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต  
รวม
8
หน่วยกิต  
 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  
 
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต  
รวม
8
หน่วยกิต  
 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691898
Doctoral Dissertation
8
หน่วยกิต  
รวม
8
หน่วยกิต  
 
  แบบ 2.1 (สำเร็จปริญญาโท เรียนรายวิชาและทำดุษฎีนิพนธ์)  
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น  
 
691711
Advanced Quantitative and Qualitative Research Methodology
3
หน่วยกิต
695711
Cognitive Psychology
3
หน่วยกิต
รวม  
6
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691782
Seminar in Research and Statistics in Cognitve Science 
3
หน่วยกิต
693711
Advanced Statistical Analysis
3
หน่วยกิต
รวม  
6
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น  
 
691783
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
3
หน่วยกิต
691998
Doctoral Dissertation
9
หน่วยกิต
รวม   (ไม่นับวิชา 691783)
9
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691784
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
3
หน่วยกิต
691998
Doctoral Dissertation
9
หน่วยกิต
รวม   (ไม่นับวิชา 691784)
9
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น  
 
691785
Seminar in Doctoral Dissertation Preparation I
3
หน่วยกิต
691998
Doctoral Dissertation
9
หน่วยกิต
รวม   (ไม่นับวิชา 691785)
9
หน่วยกิต
 
  ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย  
 
691998
Doctoral Dissertation
9
หน่วยกิต  
รวม
9
หน่วยกิต  
 
 2. ความหมายของเลขรหัสวิชา  
 
691
หมายถึง
กลุ่มวิชา การวิจัย
692
หมายถึง
กลุ่มวิชา การวัดและการประเมิน
693
หมายถึง

กลุ่มวิชา สถิติ

694
หมายถึง
กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
695
หมายถึง
กลุ่มวิชา วิทยาการปัญญา 

เลขรหัสหลักที่สี่  หมายถึง  ชั้นปีที่สอน  ดังนี้

5-6
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาโท
7-8-9
หมายถึง
รายวิชาระดับปริญญาเอก

เลขรหัสหลักที่ห้า  หมายถึง  กลุ่มวิชา  ดังนี้

0
หมายถึง
พื้นฐานทั่วไป
1-7
หมายถึง
หลักการ/ทฤษฎี/การประยุกต์
8
หมายถึง
สัมมนา
9
หมายถึง
การศึกษาอิสระ/การฝึกงาน/งานนิพนธ์ /วิทยานิพนธ์

เลขรหัสหลักที่หก  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา