ดร.ประวิทย์ ทองไชย
Prawit Tongchai Ph.D.
คุณวุฒิ อส.บ.(เทคโนโลยีโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  วุฒิบัตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศกรรมบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ห้องทำงาน
โทรศัพท์ 0-3810-2077 ต่อ 124 โทรศัพท์มือถือ 0-8631-3966-3
e-mail:Prawit_ton@hotmail.com
 


อาจารย์ประจำวิชา  

691512    วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ

691681    สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)