สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

 

โครงการอบรม ประจำปี 2560

กำหนดการจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
          และแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัคร Online

  Download หนังสือรับรอง

แนะนำสถานที่พัก


ติดตามรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง Facebook

;การวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง
(Experimental Research and Quasi-experimental Research


การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)


เทคนิคเดลฟายแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Delphi Technique)การวิจัยแบบสนทนากลุ่ม
(Focus Group Research)


การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
(Classroom Action Research)


การวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
(Research for Professional Development)


การวิจัยเชิงสำารวจ
(Survey Research)


การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบ
(Questionnaire and Test Construction)


แบบสอบถามและแบบทดสอบทางอินเทอร์เน็ต
(Online Questionnaire and Test Construction)


การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
(Writing Research Proposal and Research Report)


การวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed Method Research)


การสร้างแบบทดสอบตามแนวทางการวัดของ PISA
(Test Item Construction: Programme for International Student Assessment (PISA)การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง
(Measurement and Authentic Assessment)


การประเมินแผนงานและโครงการ
(Program and Project Evaluation)


การใช้โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
(Computerized Adaptive Testing Using Program)


กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในเด็กพิเศษ
(Brain-Based Learning Activity for Child with Special Needs)


กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในเด็กปกต
Brain-Based Learning Activity for Children)


การวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง
(Electroencephalography)


การวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อการวิจัย
(Electroencephalogram Analysis Research)


การสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป
(Test Construction Using Computer ProgramPackage)

วิธีการทางสถิติตัวแปรพหุนามและสถิตินอนพาราเมตริก
(Multivariate Statistical Methods and Nonparametric Statistics)

การวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม
SPSS for Windows และ PH Stat
(Statistical Analysis Using
SPSS for Windows and PH stat)

การวิเคราะห์สถิติโดยใช้โปรแกรม Mplus
และ HLM : การวิเคราะห์พหุระดับ
Statistical Analysis Using Mplus
and HLM: Multilevel Analysis)

การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม LISREL และ AMOS
(Structural Equation Modeling Analysis Using LISREL and AMOS