เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

** มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวน 50,000.- บาท (โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น)

เป้าหมายของหลักสูตร

 • ผลิตนักวิจัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ สามารถประยุกต์กับการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตนักวัดผลประยุกต์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง สามารถผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

สถานที่รับสมัคร

 • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


  ปริญญาโท        สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.   

  ปริญญาเอก       สอบข้อเขียน       วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.    
                          สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
                          ประกาศผลสอบ    วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                          การรายงานตัว      วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.
                          ปฐมนิเทศ            วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
สถาบันภาษาเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฺBUU GET) รอบที่ 6 ดังนี้

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Impact Factors วารสาร RMCS

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต RMCS ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2562

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น