เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

** มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวน 50,000.- บาท (โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น)

เป้าหมายของหลักสูตร

 • ผลิตนักวิจัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ สามารถประยุกต์กับการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตนักวัดผลประยุกต์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง สามารถผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

สถานที่รับสมัคร

 • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


  ปริญญาโท        สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.   

  ปริญญาเอก       สอบข้อเขียน       วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.    
                          สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
                          ประกาศผลสอบ    วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                          การรายงานตัว      วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.
                          ปฐมนิเทศ            วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

สถาบันภาษาเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฺBUU GET) รอบที่ 6 ดังนี้

คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

1 ทศวรรษ RMCS พาคุณเที่ยว