เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

** มีส่วนลดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยม จำนวน 50,000.- บาท (โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ที่มีการศึกษาดีเด่น)

เป้าหมายของหลักสูตร

 • ผลิตนักวิจัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ สามารถประยุกต์กับการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ผลิตนักวัดผลประยุกต์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง สามารถผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

สถานที่รับสมัคร

 • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
 • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว


  ปริญญาโท        สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.   

  ปริญญาเอก       สอบข้อเขียน       วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.    
                          สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
                          ประกาศผลสอบ    วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                          การรายงานตัว      วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.
                          ปฐมนิเทศ            วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ