ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับนิสิต RMCS ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2562

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

Impact Factors วารสาร RMCS

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น

สถาบันภาษาเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฺBUU GET) รอบที่ 6 ดังนี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เชิญนิสิตกรอกข้อมูลส่วนบุคล

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐