ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยฯ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 ทุน ได้แก่

ปริญญาเอก

1.พระสรณ์สิริ โททอง
เรื่อง "การเปรียบเทียบระดับสมาธิตามแนวพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์ไทยจำแนกตามระดับพรรษา: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง"

2.นายศักดิ์ชัย จันทะแสง
เรื่อง "การพัฒนาวิธีการจัดคลังข้อสอบตามระดับชั้น ร่วมกับการจัดสมดุลเนื้อหาแบบใหม่สำหรับการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์แบบพหุมิติ"

3.นายนิรุติ ผึ่งผล
เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมฤาษีดัดตนและโยคะสำหรับเพิ่มหน้าที่บริหารจัดการของสมองในผู้ใหญ่ตอนต้น : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมอง"

4.นายวีระ ศิลปรัตนาภรณ์
เรื่อง "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการธุรกิจของกลุ่มธุรกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร"

5.นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย
เรื่อง "การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการจัดการคุณภาพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน"

6.นายศราวุธ ราชมณี
เรื่อง "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินภาวะซึมเศร้าแบบกิจกรรมสิ่งเร้าควบคู่ร่วมกับการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง สำหรับวัยรุ่นไทย"

7.นางศศิวิมล  พราหมณี
เรื่อง "การเพิ่มความใส่ใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้โปรแกรมฟังดนตรีที่แทรกสอดคลื่นเสียงแบบ Binaural Beats: การศึกษาศักย์ไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์"

ระดับปริญญาโท

1.นางสุภาวดี ประเสริฐสรรค์ 
เรื่อง "การวิเคราะห์ทักษะกระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในจังหวัดสระแก้ว"

2.นางบุญน้อม นามดา
เรื่อง "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน"

3.นางปราณี ใจบุญ
เรื่อง "การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความต้องการภายใน ความสนใจ และเป้าหมายการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครู"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

แข่งขันกอล์ฟการกุศล 1 ทศวรรษ RMCS

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

สถาบันภาษาเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฺBUU GET) รอบที่ 6 ดังนี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

1 ทศวรรษ RMCS พาคุณเที่ยว