ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
เชิญนิสิตกรอกข้อมูลส่วนบุคล

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

สถาบันภาษาเลื่อนกำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ฺBUU GET) รอบที่ 6 ดังนี้

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Impact Factors วารสาร RMCS

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต RMCS ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2562