ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. เรื่อง "Clinical, experiment, and neurobiological aspects of fears" โดย Dr.Carlos Coelho, Postdoctoral research fellow, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เรื่อง "Brain stimulation: A future direction for research at RMCS" โดย อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เชิญผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 
https://goo.gl/forms/AmSUVF925uUNe57c2

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐