ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช
Professor Rattana siripanich, Ph.D.
คุณวุฒิ กศ.บ. (การมัธยมศึกษา)เกียรตินิยมอันดับสอง วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน
  กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) สถาบันระหว่างชาติสำหรับการค้นคว้าเรื่องเด็ก
         วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
  Ph.D. (Educational Measurement & Statistics) University of             Iowa, USA
ห้องทำงาน RMCS 202
โทรศัพท์ 0-3810-2077 โทรศัพท์มือถือ 081- 854-0494
 
   
อาจารย์ประจำวิชา       

691782          สัมมนาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (คณาจารย์)
691783          สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 1 (คณาจารย์)
691784          สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 2 (คณาจารย์)
691785          สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 3 (คณาจารย์)