การวิจัย
     การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) และการวิจัยผสมผสาน (Mixed-method- research) เช่น การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การพัฒนาตัวบ่งชี้ เป็นต้น

สถิติ
     โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น (SEM or LISREL) การวิเคราะห์พหุระดับ (HLM) การวิเคราะห์สถิติพหุนาม (Multivariate analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) การวิเคราะห์อิทธิพล (Path analysis) และการจำลองข้อมูล (Simulation)

การวัดผล
     การกำหนดจุดตัด (Cut Score) ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (IRT) การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ (DIF) การปรับเทียบคะแนน (Equating/Linking) การตรวจสอบการโกงการทดสอบ (Cheating Detection) การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CBT) การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ (CAT)และการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test)

วิทยาการปัญญา
     ความสัมพันธ์ระหว่างการคิด (Thinking) จิตใจ (Mind) และการกระทำ (Action) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based learning) การตรวจสอบสมอง (Brain censored) การถ่ายภาพสมอง (Brain imaging) ทักษะทางอารมณ์ (Emotional skills) พฤติกรรม (Behavior) อารมณ์ (Emotion) ความผิดปกติในการเรียนรู้ (Learning disorder) การรับรู้ (Perception) ความใส่ใจ (Attention) การจำ (Short-term, Long-term, and Working memory) การแก้ปัญหา (Problem solving) การให้เหตุผลและการตัดสินใจ (Reasoning and decision making) การทำเหมืองข้อมูล (Data mining) เครือข่ายเส้นประสาท (Neuron network) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)