สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
         

       วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ได้รับการอนุมัติจากสภามหา
วิทยาลัยบูรพาในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
ให้จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับคณะวิชามีหน้าที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา วิจัยและวิชาการด้านวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตผลงานวิจัย
ตอบสนองยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ให้บริการวิชาการสู่สังคม และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามดังนั้น วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑จึงถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้ง
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาขึ้นในมหาวิทยาลัยบูรพา ส่วนการ
สถาปนาวิทยาลัยฯ อย่างเป็นทางการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๗๗ ง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ 

       มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอน
ศาสตร์ใหม่ด้านวิทยาการปัญญา (Cognitive Science) มุ่งผลิตมหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาการปัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย สร้าง
องค์ความรู้และศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศ

       วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญามีแนวคิดการทำงานที่ก้าว
ทันกับวิทยาการสมัยใหม่คือให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพหุสาขาวิชา
(Multidisciplinary) สิ่งนี้สะท้อนอยู่ในหลักสูตรที่เน้นความเชี่ยวชาญด้านวิธี
วิทยาการวิจัยและสถิติ การวัดและเทคโนโลยีโดยเฉพาะวิทยาการปัญญา
ศาสตร์แห่งอนาคตมีลักษณะพหุสาขาวิชาเกิดจากความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
ระบบประสาท (Neuroscience) และเทคโนโลยีหลายสาขาวิชา เน้นการค้นคว้า
วิจัยเกี่ยวกับสมอง แล้วนำความรู้มาผสมผสานกับความรู้ด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา
ปัญญาประดิษฐ์ การศึกษา ภาษาศาสตร์ และปรัชญา เพื่อมุ่งค้นหาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ และพฤติกรรม-ของมนุษย์
เป็นการเปิดโลกของการวิจัยสมัยใหม่ ให้กว้างไกลออกไปพัฒนาศาสตร์ใหม่
เช่น Neuro-Educations Neuro-Economic Neuro-Linguistic เป็นต้น

       วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาจึงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความเป็นหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการเป็นผู้นำทางด้านวิทยาการ
วิจัยและวิทยาการปัญญา ผลิตนักวิจัยมืออาชีพและผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง
ชื่อเสียงและศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา

รายงานประจำปี ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
SWOT RMCS 2016
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๘