สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
เปิดการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาเขตสระแก้ว

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก

**Download : แผนการศึกษาระดับปริญญาโท

**Download : ประกาศรับสมัครประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science Program)  2  สาขาวิชา

  • สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา (Research and Statistics in Cognitive Science)
  • สาขาวิชาการวัดและเทคโนโลยีทางวิทยาการปัญญา (Measurement and Technology in Cognitive Science) 

เป้าหมายของหลักสูตร

  • ผลิตนักวิจัยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ สามารถประยุกต์กับการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตนักวัดผลประยุกต์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ และการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง สามารถผลิตนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  กำหนดการรับสมัคร        

เข้าศึกษาภาคเรียนที่ ๒ (ภาคปลาย) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ปริญญาโท        สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.   

ปริญญาเอก       สอบข้อเขียน       วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.    
                      สอบสัมภาษณ์      วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.
                      ประกาศผลสอบ    วันพุธ ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                      การรายงานตัว      วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.
                      ปฐมนิเทศ            วันเสาร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๙.๐๐ น.      

                  

สถานที่รับสมัคร

  • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
  • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

  • วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
โทรศัพท์: 0-3810-2077 ต่อ 116  มือถือ:  08-1782-7490
โทรสาร:  0-3839-3484
Website: http://www.rmcs.buu.ac.th 

Download ใบสมัครและหนังสือรับรอง

  • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เลขที่ 254 หมู่ 4  ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
โทรศัพท์: 0-3726-1560
โทรสาร:  0-3726-1801
Website : http://www.sakaeo.buu.ac.th

 

 

  
GO TO TOP